HamuHamuMe
512sq.m(2017/01/15)
http://maps.secondlife.com/secondlife/Demorgan/219/147/48
GaetaV_Demorgan
--------
おはようございます
pawpawはGaeta V大陸で"HamuHamuMe"を見つけました。

170617hhm00
170617hhm01
170617hhm02
170617hhm03
170617hhm04
170617hhm05
170617hhm99
http://maps.secondlife.com/secondlife/Demorgan/219/147/48

参考:過去記事
[Peter Vos] Gaeta V
http://mainland.blog.jp/archives/1061924281.html

[Moai Moai Holdings Rental office and Photography Studio] Gaeta V
http://mainland.blog.jp/archives/1060079965.html

[GACHA] Gaeta V
http://sl-mainland.blog.jp/archives/22743849.html