Sakura Town
16384sq.m(2015/07/11)
http://slurl.com/secondlife/Bukhansan/235/201/89
Jeogeot_Bukhansan
--------
pawpawはJeogeot大陸で"Sakura Town"を見つけました。

161219st00
161219st01
161219st02
161219st03
161219st04
161219st05
161219st06
161219st07
161219st08
161219st99
http://slurl.com/secondlife/Bukhansan/235/201/89

参考:過去記事
[Mary ETC... creations] Jeogeot
http://sl-mainland.blog.jp/archives/14280822.html

[仮空町] Kaku-Machi
http://mainland.blog.jp/archives/1062444315.html

[Old town in Japan] HideAway - Jeogeot
http://sl-mainland.blog.jp/archives/14699867.html